Smart Engineering presenta a Oslo els resultats del projecte Follo Line i una proposta de control de qualitat per a HRF

Smart Engineering presenta a Oslo els resultats del projecte Follo Line i una proposta de control de qualitat per a HRF

Noticies

Durant els propers dies 26 i 27 d’abril, personal de l’empresa Smart Engineering estarà a Oslo per presentar els resultats del projecte signat amb el consorci Acciona-Ghella. Aquest projecte tenia per objecte estudiar estratègies de reforç alternatives per a les dovelles de formigó reforçat amb fibres que es construiran a la construcció del túnel Follo Line, una de les obres d’enginyeria més rellevants a nivell europeu actualment. Durant aquesta visita, els tècnics de Smart Engineering presentaran els resultats de l’esmentat projecte davant tècnics del consorci Acciona-Ghella, de la Norwegian National Rail Administration i d’investigadors de la Universitat de Trondheim.

Així mateix, es presentarà una proposta alternativa de control de qualitat per al formigó reforçat amb fibres, i que calia l’assaig Barcelona i el mètode inductiu. L’assaig Barcelona és una metodologia per a caracteritzar el comportament post-fissuració i l’absorció d’energia del formigó reforçat amb fibres, desenvolupada a la Universitat Politècnica de Catalunya a partir de l’assaig de doble punxonament. Aquesta metodologia, juntament amb el mètode inductiu per a la determinació del contingut i orientació de fibra metàl·lica en formigó reforçat amb fibres, permet una millora substancial en el control de qualitat d’aquest material. Redueix les dispersions associades amb la caracterització mecànica del material, permet augmentar el nombre d’assaigs i la representativitat estadística, a part de ser un assaig més barat que els aplicats de manera estàndard.

Aquesta visita s’espera que permeti ampliar la col·laboració de Smart Engineering en aquest projecte d’especial rellevància, introduint aspectes innovadors relacionats tant amb el càlcul estructural del formigó reforçat amb fibres, com en els aspectes relacionats amb el seu control de qualitat i caracterització mecànica.