Smart Engineering guardonada en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”

Smart Engineering guardonada en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”

Noticies Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha estat una de les 4 PIMES espanyoles guardonades en la 1a convocatòria del METABUILDING PROJECT “Seed Call”. Aquesta convocatòria finançada per la Comissió Europea s’emmarca dins del programa INNOSUP Horizon 2020 amb l’objectiu d’atreure innovació al sector de la construcció. En particular, la convocatòria “Seed” cerca fer costat a PIMES en la validació tècnica o econòmica d’oportunitats d’innovació a través de la col·laboració intersectorial.

El finançament atorgat ha permès a Smart Engineering desenvolupar una prova de concepte d’una nova plataforma digital per al monitoratge en línia i gestió d’elements i estructures de formigó. Aquesta incorpora múltiples camps d’innovació respecte a les eines de monitoratge tradicionals quant a l’emmagatzematge de dades, la seva generació i tractament.

La majoria de plataformes d’emmagatzematge actuals no permeten un fàcil accés/anàlisi de la informació. A causa d’això, no és senzill per al gestor ser conscient de tota la informació de la qual disposa i ponderar el seu conjunt per a prendre les millors decisions. El nostre objectiu és desenvolupar un repositori geo-localitzat segur capaç d’emmagatzemar dades segons temàtica i ubicació que permeti una visualització intuïtiva de tota la informació disponible i integrar eines avançades de visualització i anàlisi. La plataforma adopta tecnologies derivades de la intel·ligència artificial per a digerir l’augment de les entrades de dades en el futur i promou el tractament de dades i la presa de decisions en temps real.

Els sensors Monsec seran emprats en les proves de formigonat de SCS Railways dels trams S1 i S2 del projecte HS2

Els sensors Monsec seran emprats en les proves de formigonat de SCS Railways dels trams S1 i S2 del projecte HS2

Noticies

Els sensors sense fils Monsec, desenvolupats per Chatu Tech i Smart Engineering, seran utilitzats en la prova de formigonat dels trams S1 i S2 del projecte HS2 (Regne Unit) assignat al consorci SCS Railways. Smart Engineering col·labora també amb el projecte HS2 en l’àmbit del control de qualitat del formigó reforçat amb fibres amb la implementació de l’assaig Barcelona en combinació amb l’assaig inductiu, que es realitzarà amb l’equip SmartFibreC. Aquestes dues col·laboracions amb el projecte HS2 “High Speed Two”, el major projecte de construcció d’infraestructures d’Europa, enforteix la presència de Smart Engineering en grans projectes internacionals del sector de la construcció.

Els sensors Monsec, resultat de l’acord de col·laboració signat l’any 2018 entre Chatu Tech i Smart Engineering, són una solució per al seguiment a distància de l’enduriment del formigó. Embeguts en el formigó, durant la fase d’enduriment, els sensors Monsec realitzen mesuraments de paràmetres clau com la temperatura, la humitat i la resistència a compressió i el programari avançat ofereix gràfiques a temps real d’aquests paràmetres. La informació proporcionada permet un major control del procés d’enduriment i dades fiables sobre les quals basar la presa de decisions.

La utilització dels sensors sense fils Monsec és molt senzilla. Una vegada disposats en els punts de mesura i activats, envien els registres mitjançant senyal de radi a la Monsec Station. Aquesta estació transmet la informació via xarxa Wi-Fi o connexió de dades al servidor de Monsec, on les dades són processades mitjançant un precís algoritme de càlcul i presentades visualment. A més, l’app mòbil permet controlar de manera única diferents encofrats, personalitzant la freqüència de les mesures i programant alarmes automàtiques si els registres es desvien dels paràmetres establerts.

Monsec constitueix un gran suport per a la determinació del moment òptim per al desencofrat en els projectes de construcció i ofereix moltes possibilitats. Els sensors poden adaptar-se per a mesures a profunditats de fins a 50 cm, la freqüència de la presa de mesures pot adaptar-se segons el projecte i la bateria dels sensors té una durada de fins a tres mesos. A més, les distàncies de lectura són de fins als 2000 m² en entorns oberts de cobertura via radio o de 700 m² integrats en provetes metàl·liques.

El desenvolupament dels sensors Monsec suposa un èxit de l’acord aconseguit entre Chatu Tech i Smart Engineering. L’inici de la seva utilització en grans projectes de construcció com l’HS2 mostra l’elevat interès i potencial que tenen els nous desenvolupaments tecnològics en l’àmbit de la construcció. Smart Engineering continua apostant per la innovació en el sector de l’Enginyeria Civil, actuant com a unió entre coneixement i empresa.

ACCIONA i Smart Engineering renoven el seu acord de col·laboració en l’àmbit de la impressió 3D en formigó.

ACCIONA i Smart Engineering renoven el seu acord de col·laboració en l’àmbit de la impressió 3D en formigó.

Noticies

ACCIONA aposta per la renovació de la seva col·laboració amb Smart Engineering en l’àmbit de la impressió 3D en formigó. Aquesta col·laboració entre ACCIONA i Smart Engineering, que es manté des de l’any 2016, està orientada al desenvolupament de les tecnologies d’impressió 3D i l’optimització mecànica i econòmica dels materials cementicis. L’acord mostra la ferma decisió d’ACCIONA d’apostar per la innovació, avançant en la millora de la sostenibilitat dels processos constructius i els materials emprats per a formigó imprès mitjançant tecnologia 3D.

La col·laboració entre ACCIONA i Smart Engineering suposarà el desenvolupament d’un projecte en el qual els sistemes de fabricació D-Shape i Contour Crafting seran les principals apostes com a tecnologies d’impressió 3D per a formigó. Es tracta de sistemes que permeten una major llibertat de formes i geometries, així com nombrosos avantatges productius, econòmics i arquitectònics. No obstant això, per implantació amb èxit, és necessari el desenvolupament de materials adaptats als sistemes de fabricació 3D a conseqüència de les particularitats d’aquesta tecnologia.

En aquest sentit, un dels principals objectius del projecte és l’optimització mecànica de materials cementicis per a superar certes de les limitacions actuals i aconseguir que els materials utilitzats per a elements estructurals impresos en 3D garanteixin una resistència adequada. A més, el projecte també contempla el desenvolupament d’un material econòmicament competitiu mitjançant la utilització de materials de proveïdors locals, de manera que es puguin reduir les despeses associades a la producció i el transport.

L’acord amb ACCIONA suposa la continuïtat de Smart Engineering en una línia de treball d’elevat interès i potencial de negoci en l’àmbit de la construcció. Aquest projecte permet impulsar el desenvolupament i expansió de la tecnologia 3D i el posicionament de Smart Engineering i ACCIONA com a empreses compromeses amb la incorporació de solucions sostenibles i pioneres en la tecnologia d’estructures i la construcció.

Smart Engineering inicia la fabricació de nous equips SmartFibreC

Smart Engineering inicia la fabricació de nous equips SmartFibreC

Noticies

Smart Engineering ha començat la fabricació de tres nous equips SmartFibreC per a la seva comercialització en el mercat internacional. L’equip SmartFibreC, de fabricació espanyola, és l’únic sistema d’avaluació no destructiva (END) existent en el mercat que permet la determinació del contingut i l’orientació de les fibres metàl·liques en provetes de formigó reforçat amb fibres (HRF). Al tractar-se d’un equip END, les provetes analitzades poden utilitzar-se en altres assajos, com l’assaig Barcelona, ​​que caracteritza la resistència residual a flexotracció del HRF. La combinació de tots dos assajos possibilita un sistema de control de qualitat del HRF senzill, robust i amb menors incerteses que els actualment empleats.

Els equips en fabricació seran utilitzats en diferents projectes internacionals d’alta rellevància. Un dels equips ha estat adquirit per l’empresa Bekaert, referent mundial en la fabricació i comercialització de fibra metàl·lica estructural per a ús en formigó, que ho implantarà en el mercat asiàtic. Així mateix, un altre dels equips serà introduït, juntament amb l’assaig Barcelona, ​​com a mètode de control per a un dels trams del projecte HS2 “High Speed ​​Two”, el major projecte de construcció d’infraestructures d’Europa, que pretén millorar la xarxa de ferrocarril d’alta velocitat del Regne Unit unint Londres amb el nord del país.

L’ús de l’equip SmartFibreC permet la determinació del contingut i orientació de fibres metàl·liques en provetes de formigó, tant cúbiques com cilíndriques, amb una precisió de fins al 3%. Així doncs, la seva utilització incrementa la fiabilitat i redueix la incertesa associada als assajos tradicionals de caracterització del HRF. En combinació amb l’assaig Barcelona, ​​proporciona un avantatge competitiu en l’àmbit del control de qualitat i caracterització del HRF i incrementa la sostenibilitat global dels projectes gràcies a l’optimització del contingut de fibres que es pot aconseguir a partir de l’anàlisi estadística de les dades de tots dos assajos.

El SmartFibreC és un equip compacte i robust, apte per a ser emprat tant en obra com en laboratori. Està compost per una cel·la de mesura, un sistema electrònic de mesura d’inductància i registre de dades i els cables coaxials de connexió. La bateria interna del sistema electrònic permet una autonomia superior a vuit hores i les connexions USB permeten l’enviament de dades a altres dispositius per a la seva anàlisi i tractament. El seu funcionament es basa en l’alteració del camp magnètic generat dins d’una cel·la de mesura a l’introduir una proveta de formigó amb fibres metàl·liques, el que es tradueix en una variació d’inductància. Aquesta variació permet la mesura d’impedància, que és directament proporcional al contingut de fibres metàl·liques, i es veu influenciada així mateix per la seva orientació pel que fa a al camp.

L’equip SmartFibreC ja s’usa, juntament amb l’assaig Barcelona, ​​com a sistema de control de qualitat del HRF en diferents projectes internacionals, com el projecte Follo Line a Noruega o el projecte Bank Station Capacity Upgrade Project a Londres. La comercialització de l’equip SmartFibreC és un exemple més de la ferma voluntat de Smart Engineering per enfortir la seva activitat de suport a grans empreses en el sector de la construcció, aportant-los els nous desenvolupaments tecnològics en l’àmbit de l’Enginyeria Civil i els nous materials i actuant com a nexe d’unió entre coneixement i empresa.

Smart Engineering amplia la seva plantilla amb la incorporació de l’enginyera Andrea Monserrat

Smart Engineering amplia la seva plantilla amb la incorporació de l’enginyera Andrea Monserrat

Noticies

A mitjan el passat mes de juny es va incorporar a la plantilla de Smart Engineering Andrea Monserrat, Enginyera de Camins, Canals i Ports per la UPV. Andrea està finalitzant la seva tesi doctoral i s’ha incorporat a l’empresa per reforçar les àrees d’Enginyeria Estructural, Materials i l’àrea de R D i. Aquesta incorporació suposa una aposta decidida per part de Smart Engineering pel creixement i la consolidació de dues de les línies estratègiques de l’empresa.

Andrea té una sòlida formació en Enginyeria Estructural, fruit dels estudis de màster i de doctorat realitzats a la Universitat Politècnica de València. La seva tesi doctoral, que porta per títol Comportament enfront de tallant de bigues contínues de formigó armat: estudi experimental dels mecanismes resistents i de la influència de la cinemàtica desenvolupada en combinació amb els esforços de flexió, ha estat dirigida pels professors José Luis Bonet i Pedro Miguel Sosa, de la UPV. Està previst que defensi la mateixa en l’últim trimestre del 2020.

Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

Nomenament com a professor emèrit de la UPC d’Antonio Aguado

Noticies

El passat dia 2 de juliol, el consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va aprovar el nomenament d’Antonio Aguado soci fundador de Smart Engineering i membre de el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, com a professor emèrit de la UPC per un termini de 3 anys, prorrogables. El nomenament com a professor emèrit s’atorga anualment i representa un reconeixement de la trajectòria professional i aportació a la Universitat Politècnica de Catalunya durant al menys 10 anys dins l’àmbit de la docència, investigació, gestió i transferència de tecnologia a la Universitat.

Antonio Aguado, Catedràtic d’Universitat des de novembre de 1987 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005541270), es jubila en el moment màxim de la seva producció i amb tots els reconeixements oficials, a l’disposar dels màxims nivells de reconeixements en quinquennis de docència, sexennis de recerca i transferència. Docentment és premi Jaume Vicens Vives 2008 per la seva trajectòria i els aspectes innovadors de la mateixa, comptant amb la calor i el reconeixement dels alumnes als quals ha impartit classe.

En l’àmbit investigador presenta una trajectòria similar, sent autor de multitud d’articles en revistes científiques i llibres tècnics. Ha estat director de més de 55 tesis doctorals; de les quals més de l’50% han resultat en trajectòries reeixides dins de l’àmbit universitari, la qual cosa ressalta el paper com a formador de l’professor Aguado. Fruit de totes aquestes activitats, ha rebut diversos premis i reconeixements per part d’associacions científiques i professionals, tant nacionals com internacionals (ACI, ACE, ACHE, ALCONPAT, CANMET, CECCP, RILEM, SPANCOLD).

Dins de la recerca d’equilibri en la seva activitat, ha tingut una tasca rellevant en l’àmbit de la transferència de coneixement a el sector privat i industrial, sent un paradigma en el sector universitari seva estratègia de combinar en una mateixa direcció la investigació aplicada amb la transferència tecnològica. És de destacar la seva activitat en convenis de transferència tecnològica, desenvolupats a través de la UPC, així com la seva participació en els programes de Doctorat Industrial tant de l’AGAUR com de l’MINECO, sent pioner en aquest sentit en la introducció d’aquests programas.Dentro de aquesta línia, el 2013 va ser soci cofundador de Smart Engineering, empresa de base tecnològica i spin-off de la UPC.

BASF i Smart Engineering renoven la seva col·laboració en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres

BASF i Smart Engineering renoven la seva col·laboració en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres

Noticies

La filial espanyola de l’empresa BASF Construction Chemicals (Master Builders Construction Chemicals Group – MBCC) i Smart Engineering han renovat aquest passat mes de maig l’acord de col·laboració que mantenen des de l’any 2013, per a col·laborar conjuntament en l’àmbit de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques amb característiques estructurals.

Smart Engineering col·labora amb l’empresa BASF Construction Chemicals des de l’any 2013 en diversos aspectes relatius a l’control de qualitat de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques, el càlcul i disseny d’elements estructurals de formigó reforçat amb fibres plàstiques i en la realització d’activitats formatives i de difusió sobre l’ús i ocupació de fibres plàstiques en formigó estructural. Aquesta col·laboració ha estat decisiva per potenciar l’ús de les fibres plàstiques estructurals per al reforç de l’formigó com a alternativa a l’reforç tradicional amb acer, no només en el mercat Espanyol sinó en el mercat Europeu.

La renovació de l’contracte de col·laboració mostra la capacitat de l’empresa Smart Engineering de ser punta de llança en l’ús estructural de l’formigó reforçat amb fibres plàstiques. En aquest sentit, aquesta col·laboració permetrà la realització d’activitats de divulgació de l’ús de fibres plàstiques estructurals en HRF estructural, realitzar assaigs de caracterització de l’comportament de les fibres plàstiques desenvolupades per MBCC, proporcionar suport en la realització d’assajos singulars d’elements estructurals fabricats amb formigó reforçat amb fibres plàstiques i el suport tècnic en obres i clients estratègics.

D’aquesta manera, Smart Engineering dóna continuïtat a una línia de negoci estratègica i renova la confiança d’un dels clients més importants des de la creació de l’empresa. Així mateix, permet seguir desenvolupant una activitat de suport a grans empreses en el sector de la construcció, aportant-los el saber fer i els nous desenvolupaments tecnològics incorporats per l’empresa Smart Engineering en l’àmbit de l’Enginyeria Estructural i el desenvolupament i caracterització de nous materials estructurals.

Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Smart Engineering participa en el disseny dels elements de GFRC de el nou Edifici Diagonal 0

Noticies

Smart Engineering ha col·laborat durant els últims mesos en el disseny i avaluació estructural dels elements de GFRC (glass fibre reinforced concrete, per les sigles en anglès) que s’estan instal·lant al nou Edifici Diagonal 0, situat a l’començament de l’Avinguda Diagonal, a Barcelona. L’edifici Diagonal 0 de Barcelona constarà de 26 plantes que albergaran 89 pisos de luxe. El disseny està liderat per l’arquitecta Odile Decq i la seva construcció per ACCIONA. La seva altura superarà els 100 m i formarà part del conjunt d’edificis emblemàtics de la ciutat Comtal.

La seva façana està formada per elements de formigó reforçat amb fibra de vidre (GFRC), les dimensions i geometria superen les estàndard per a l’ús d’aquest tipus de material i per les càrregues de vent (fins als 350 kg / m2) a què van a estar subjectes durant la vida útil. Tenint en compte que no hi ha normativa de disseny per a aquest tipus d’elements, ia causa de les elevades càrregues, els aspectes de disseny, fabricació i muntatge suposen un repte i una fita a nivell tant nacional com internacional pel que fa a l’aplicació estructural de l’GFRC .

Li empresa EConcretus és l’encarregada de la fabricació i instal·lació de totes les peces de GFRC per a la façana. Smart Engineering ha comprovat la idoneïtat resistent de l’material així com la seguretat estructural de tots els elements fabricats amb aquest material. La singularitat de les diferents peces, així com el emblemàtic de l’edicio i de les condicions en servei, juntament amb la manca de normativa de càlcul per aquest material, va fer d’aquest un projecte totalment singular.

En aquest sentit, Smart Engineering ha dut a terme una intensa tasca de modelització estructural de les diferents peces fabriques. S’han modelitzat pràcticament íntegrament les peces, mitjançant elements finits en 3D, per verificar el comportament de l’material enfront dels requeriments de càrrega de vent i pes propi existents.

D’altra banda, ha diso cal fer assajos de caracterització de l’material i de les peces fabricades. Per a això, Smart Engineering ha dut a terme assajos al Laboratori de Tecnologia d’Estructures i Materials (Latem) Lluís Agulló de la UPC així com assaigs a escala real de les peces en les instal·lacions de EConcretus a Sentmenat (Barcelona).

La col·laboració entre EConcretus i Smart Engineering ha permès dur a terme el disseny i la fabricació les peces de GFRC per a la façana de l’edifici, les quals destaquen per tenir unes dimensions optimitzades tenint en compte les elevades càrregues de servei i el gran nombre de peces a fabricar (la majoria amb dimensions diferents). El conjunt ha marcat un repte i una nova fita en l’ús d’aquest material per a aquest tipus d’aplicacions.

Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Smart Engineering desenvoluparà una guia model per a l’avaluació de licitacions públiques

Noticies

Smart Engineering juntament amb l’empresa Construala duen a terme des del passat mes de febrer de 2o2o un projecte per desenvolupar la conceptualització d’un model d’avaluació dels projectes en les licitacions públiques que duen a terme les diferents administracions públiques. Aquest projecte té l’objectiu de servir de guia als tècnics de les administracions públiques, de manera que els permeti una major facilitat i transparència en la classificació, avaluació i priorització de les diferents ofertes. El projecte se centra sobretot en els contractes de manteniment de la via pública i d’edificis, així com projectes d’urbanització i noves edificacions.

L’actual Llei 9/2017 de 8 de setembre de Contractes de Sector Públic sobre els procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, de serveis i subministraments tenia per objecte aconseguir una major transparència en la contractació pública i aconseguir una millor relació qualitat-preu . Per a això, la llei indica que el disseny dels criteris d’adjudicació ha de vetllar per obtenir obres, subministraments i serveis de la major qualitat mitjançant la inclusió d’aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l’objecte de el contracte.

No obstant això, la realitat de el sector indica que a dia d’avui les licitacions públiques no han aconseguit introduir, d’una manera transparent, objectiva i traçable les qüestions anteriorment indicades. Basant-se aquestes qüestions, el projecte proposa un nou model d’avaluació que incorpori aspectes en relació a la transparència, llibertat d’accessos, no discriminació, així com la consideració de criteris i atributs socials i mediambientals.

La metodologia d’aquest estudi es basa en la metodologia multicriteri MIVES, desenvolupada per la UPC. Aquesta metodologia permet tenir en compte factors econòmics, ambientals i sociles, així com les diferents circumstàncies i paràmetres específics de cada obra o contracte, potenciar les diferents ofertes i alternatives, els seus millors plantejaments, les dels seus empleats i equips i les seves condicions d’implantació social i ambiental de el projecte i / o de l’obra en el territori.

El model incorpora un arbre de decisió que inclourà com a indicadors el context de l’obra, l’experiència de l’emrpesa, les característiques i condicions tècniques, el pla d’obres i innovació, així com l’impacte sobre l’entorn social i ambiental.

Smart Engineering continua amb aquest projecte la seva línia de negoci orientada a el desenvolupament d’eines per a l’ajuda a la presa de decisions, l’avaluació de sostenibilitat i la priorització d’inversions, basades totes elles en la metodologia MIVES. Exemples d’aquesta línia de negoci són el projecte Avalua desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona, ​​el model de priorització sostenible de la xarxa de distribució d’AGBAR o el model de priorització d’inversions per al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona.

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Smart Engineering treballa en el desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom

Noticies Uncategorized @ca

Smart Engineering ha començat a principis d’any un nou projecte per al desenvolupament d’eines basades en l’aprenentatge autònom i l’anàlisi massiu de dades, amb aplicació en diferents àmbits de l’enginyeria civil que van des del sector dels prefabricats fins a l’edificació. Aquest projecte s’emmarca dins d’un ajut Torres Quevedo per a incorporació de doctors a empreses privades, de l’Ministeri de Ciència i Innovació (PTQ-18-90.877). Gràcies a l’esmentada ajuda s’ha incorporat a Smart Engineering Dr. Tai Ikumi.

Avui dia, les dades es situen com una de les fonts de benefici econòmic més dinàmiques en multitud de sectors econòmics. L’anàlisi exhaustiva de les dades ha demostrat que té l’habilitat de millorar el rendiment i la productivitat de qualsevol activitat econòmica. No obstant això, el seu ús en el sector de l’enginyeria civil encara segueix sent marginal. De fet, es sol reconeixer obertament que en molts casos les dades registrades no s’arriben ni tan sols a analitzar. Això es deu a la dificultat de destinar recursos tècnics humans d’alta qualificació a tasques que avui dia es segueixen fent de forma molt manual en l’àmbit de l’enginyeria civil. Aquest tipus de pràctiques van en contra de les tendències actuals, ja que menyspreen el potencial enorme de les dades.

L’objectiu general d’el projecte és el desenvolupament de productes basats en dades per a l’optimització de processos constructius. Per assolir aquest repte tecnològic i científic, actualment s’estan desenvolupant models basats en l’aprenentatge automatitzat capaços de predir l’evolució de propietats mecàniques de diferents formigons (convencional, ultra-alta resistencia, projectat i amb fibres) en funció de la dosificació i les condicions de curat. Aquesta línia d’activitat engloba el projecte existent amb Chatu Tech per al desenvolupament i comercialització de xips amb tecnologia RFID per al seu ús en estructures i elements de formigó.

La solució integrada de l’sensor juntament amb l’algoritme intel·ligent permet la monitorització sense fils en temps real de l’evolució de resistències en elements de formigó. Aquesta és una dada crítica que possibilita l’optimització de multitud de processos constructius, com ara el temps de desencofrat, l’obertura d’una carretera al trànsit, el temps de tensat del cable pretesat, etc. Tota reducció en temps de construcció / fabricació es tradueix de manera directa en una minimització de l’impacte ambiental de les activitats i els costos associats. Actualment, ja s’estan realitzant les primeres proves a escala industrial tant en el camp de l’obra civil, obres subterrànies i prefabricats, donant resultats molt prometedors.