Impuls a l’ús de l’assaig Barcelona per a l’avaluació del comportament post-fisuració del FRF

Impuls a l’ús de l’assaig Barcelona per a l’avaluació del comportament post-fisuració del FRF

L’ASTM International (American Society for Testing and Materials) ha publicat recentment que està treballant per a la implementació d’una nova normativa per a l’avaluació del comportament del formigó reforçat amb fibres (FRF). Aquesta normativa introduirà l’assaig de doble punxonament sobre provetes cilíndriques com a mètode per a la caracterització del FRF. En aquesta mateixa línia, la UNE 83515 ja va estandarditzar l’assaig de doble punxonament conegut com assaig Barcelona, i desenvolupat a la Universitat Politècnica de Catalunya, com a assaig per a la determinació de la tenacitat i la resistència residual del FRF.

El comitè C09 de formigó i agregats de formigó de l’ASTM International és l’encarregat de desenvolupar aquesta nova normativa. La pròpia organització destaca que l’assaig de doble punxonament permet la caracterització del FRF amb un mètode de menor variabilitat i major eficiència que els assajos amb bigues. Es tracta d’un assaig de tracció indirecta que només requereix d’una premsa universal i de provetes de petita grandària.

Així doncs, l’estandardització de l’assaig de doble punxonament per part de l’ASTM International suposarà un impuls important en la implementació de l’assaig Barcelona com a mètode per a la caracterització del comportament post-fissuració i l’energia d’absorció del FRF. L’assaig Barcelona ofereix avantatges importants respecte d’una altra tipologia d’assajos. Per una banda, és de fàcil execució, ja que pot realitzar-se senzillament en una premsa universal i les provetes emprades són lleugeres i fàcilment manejables. I, per una altra, la seva implementació permet la reducció de la dispersió dels resultats en la caracterització del FRF, la qual cosa suposa un avantatge substancial en la seva aplicació com a mètode de control de qualitat del material.

Per tot això, l’ús de l’assaig Barcelona com a sistema de control de qualitat del fRF possibilita una caracterització més fiable i robusta i, a més, permet una reducció del cost i el temps associats a una altra mena d’assajos. En aquest àmbit, Smart Engineering ja ha aplicat amb èxit l’assaig Barcelona, juntament amb el mètode inductiu, en l’optimització del sistema de control de qualitat del HRF de projectes com el túnel Follo Line (Noruega), desenvolupat per la Joint Venture AGJV, o el Bank Station Capacity Upgrade (Regne Unit). Per altra banda, pròximament, l’assaig Barcelona també serà utilitzat per la Joint Venture SCS com a mètode de control per a un dels trams d’un gran projecte europeu, el HS2 “High Speed Two” (Regne Unit).

Noticies