Smart Engineering elabora una monografia sobre curat d’estructures de formigó

Smart Engineering elabora una monografia sobre curat d’estructures de formigó

Smart Engineering ha finalitzat el passat mes de novembre de 2019 la redacció de la monografia “Curat d’estructures de formigó: de la teoria a la pràctica”, realitzada per encàrrec de l’empresa Acciona Construcció. L’objectiu de l’esmentada monografia és aprofundir en el coneixement pràctic dels temes de curat de les estructures de formigó, orientada a donar resposta a l’tècnic d’obra responsable d’aquesta activitat en qualsevol circumstància geogràfica.

El document posa les bases principals del que representa la cura i les conseqüències derivades d’una incorrecta realització de la mateixa. Analitza també els factors principals que intervenen en el procés, així com diferents tipologies estructurals i les seves circumstàncies des del punt de vista de l’curat, tant internes (composició de l’formigó) com externes (climatologia i tipologies estructurals). Aquest coneixement resulta de vital importància tant per a caps d’obra, com per projectistes i tècnics en general. El curat d’estructures de formigó és un aspecte clau de cara a al correcte exercici de les estructures durant la seva vida en servei, així com per garantir la seva durabilitat enfront dels agents externs.

En moltes situacions d’obra, bé per desconeixement o bé per falta de rigor, no es tenen en compte ens mínims criteris respecte a les pràctiques necessàries per a l’adequat curat de l’estructura. Tot això porta a problemes sobrevinguts, com pot ser fissuració primerenca de l’estrucutra, pèrdua de prestacions mecàniques o problemes associats amb la durabilitat. És per tant pertinent i necessari millorar el coneixement disponible per a tècnics i projectistes, i aquesta monografia senti aquestes primeres bases de coneixement.

El desenvolupament d’aquesta monografia posa les bases d’una nova línia de negoci per a l’empresa Smart Engineering, que realitza una transferència de coneixement a través de monografies i d’activitats formatives cap a les principals empreses de el sector de l’enginyeria civil i Industrial. D’aquesta manera, es plasma l’experiència i coneixement dels tècnics i enginyers que formen Smart Engineering, tant en el món acadèmic com professional, i es posa en servei de la pràctica de les empreses de el sector de la construcció, les infraestructures i l’enginyeria civil.

Noticies