FHECOR y SMART ENGINEERING firman un acuerdo estratégico de colaboración

FHECOR y SMART ENGINEERING firman un acuerdo estratégico de colaboración

Noticias

El pasado mes de julio, FHECOR Ingenieros Consultores y SMART ENGINEERING firmaron un acuerdo estratégico de colaboración, que abarca diversos ámbitos de actuación en el contexto de la ingeniería civil. FHECOR es una empresa de referencia a nivel nacional e internacional, dedicada a la ingeniería estructural durante todas las fases del ciclo de vida de la estructura: proyecto, asistencia técnica a la ejecución, mantenimiento y reciclado. Su actividad engloba todos todo tipo de estructuras: edificación, infraestructuras del transporte, instalaciones industriales, etc. SMART ENGINEERING es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya que desarrolla su actividad en diversos ámbitos de la ingeniería civil como los materiales inteligentes, la tecnología del hormigón, la ingeniería estructural avanzada y la ingeniería urbana, así como el desarrollo de herramientas para el análisis de valor y la ayuda a la toma de decisiones.

El acuerdo tiene por objeto la prospectiva y desarrollo conjunto de proyectos, generando sinergias capaces de mejorar la proyección nacional e internacional de ambas empresas. La colaboración engloba el desarrollo de proyectos de toda índole en el ámbito de la ingeniería civil, el desarrollo e implantación de técnicas innovadoras en el sector de la construcción y la organización de actividades de formación técnica.

Smart Engineering desarrolla un modelo sostenible de renovación de canalizaciones para AGBAR

Smart Engineering desarrolla un modelo sostenible de renovación de canalizaciones para AGBAR

Noticias

Smart Engineering y la empresa Aguas de Barcelona – AGBAR firmaron el pasado mes de julio un contrato de colaboración. El objeto del citado contrato era desarrollar un modelo de priorización para la renovación de canalizaciones de distribución de agua mediante el desarrollo sostenible. El desarrollo de este modelo se basa en la metodología multicriterio MIVES, desarrollada en la UPC. Esta metodología permite el desarrollo de herramientas y modelos para la ayuda a la toma de decisión y el análisis de valor y sostenibilidad. Esta metodología incorpora, de manera diferencial a otras herramientas multicriterio, la posibilidad de considerar funciones de valor, integrar diferentes requerimientos (económicos, sociales, ambientales, técnicos, etc.), así como considerar alternativas homogéneas o heterogéneas y emplear matemática jerárquica (AHP) para la asignación de pesos de los indicadores.

El modelo que está desarrollando Smart Engineering para Aguas de Barcelona, permitirá incorporar aspectos económicos relativos a la renovación de canalizaciones, considerados de manera integrada junto con criterios sociales y ambientales. De este modo, se aplican los criterios de desarrollo sostenible al sistema de renovación de canalizaciones de distribución. Este modelo se está desarrollando para la ciudad de Barcelona y una serie de municipios del área metropolitana y del entorno de la ciudad. El modelo integra así mismo datos de sistemas de información geográfica (GIS), de modo que permite su integración informática y la utilización de fuentes de información diversa.

Está prevista la finalización del proyecto para finales del mes de septiembre de 2016. El modelo quedará integrado en una base de datos que auna diferentes fuentes de información, tanto GIS como de datos económicos, sociales y ambientales. Este proyecto afianza la posición de Smart Engineering en el desarrollo de herramientas integrales para el análisis de valor, la ayuda a la toma de decisiones y el análisis de sostenibilidad, empleando la metodología MIVES.

Smart Engineering finalitza l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat

Smart Engineering finalitza l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat

Noticias

El passat mes de juny, Smart Engineering va finalitzar el desenvolupament de l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat – ISHORP. Mitjançant l’índex desenvolupat és possible avaluar la sostenibilitat global, atenent a criteris econòmics, ambientals i socials, del formigó projectat en funció del tipus d’additiu accelerant d’enduriment empleat.

Actualment a Espanya predomina l’ús d’additius accelerants d’enduriment en base aluminat. Per les implicacions ambientals negatives i els potencials riscos que poden presentar per als treballadors, la tendència internacional és la de prohibir l’ús d’aquests additius en favor dels additius d’enduriment lliures d’àlcali.

La inèrcia del sector constructiu espanyol a assumir el canvi de tipus d’additiu es deu a diverses qüestions concurrents. En primer lloc, els additius lliures de àlcalis tenen un cost lleugerament superior. Així mateix, per assolir prestacions equivalents a una mateixa aplicació es sol requerir majors continguts d’aquest accelerant. Finalment, els mateixos presenten un acompliment poc satisfactori en presentar-afloraments d’aigua.

En aquest context es va desenvolupar el ISHORP. Dins el cas d’estudi plantejat es van considerar 3 alternatives diferents d’avaluació: la utilització d’un accelerant en base aluminats al 3% (Ana-3%) i l’ocupació d’un accelerant lliure de àlcalis en dues concentracions diferents 6,5% i 8 % (AFA-6,5% i AFA-8%).

ishorp

Un dels principals resultats obtinguts de l’aplicació del ISHORP és la constatació que, basant-se únicament en el requeriment econòmic, les diferents alternatives no presenten diferències significatives de sostenibilitat, tal com mostra la Figura 1. En aquest escenari, la utilització dels accelerants a base aluminat està clarament afavorida per la visió a curt termini que regeix en els processos constructius a Espanya.

No obstant això, a mesura que els requeriments ambientals i socials tenen més pes en la decisió, resulta clarament més sostenible l’alternativa que considera la utilització de l’additiu lliure de àlcalis en una concentració del 8% (veure Figura ). D’aquesta manera, l’objectiu de modificar les pautes actuals de consum d’additius accelerants d’enduriment a Espanya ha d’anar de la mà d’actuacions que conscienciïn a nivell ambiental i / o social, així com de polítiques administratives que potenciïn aquests requeriments a l’hora de la decisió, per exemple, en els plecs dels concursos públics.

L’estudi de sensibilitat dels pesos dels requeriments ha permès establir la importància del pes dels requeriments ambiental i social, a l’hora de decantar la major sostenibilitat dels accelerants lliures de àlcalis. Això permetrà implementar polítiques actives que facilitin la introducció d’aquest tipus de productes en el mercat espanyol.

El desenvolupament del ISHORP – realitzat en el marc del conveni entre Smart Engineering i BASF Construction Chemicals – ha comptat amb la participació de diferents Stakeholders espanyols tant del sector públic com privat. Aquests no només han contribuït al desenvolupament de l’índex, com també han pogut veure de primera mà les repercussions des del punt de vista de sostenibilitat d’utilitzar un additiu o un altre. Els documents que reuneixen les conclusions de l’estudi serviran com a eina de conscienciació i convenciment, a l’adreça de promoure un canvi positiu i sostenible en el mercat de la construcció.

I.S. 2016.09.12