Smart Engineering finalitza l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat

Smart Engineering finalitza l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat

El passat mes de juny, Smart Engineering va finalitzar el desenvolupament de l’Índex de Sostenibilitat del Formigó Projectat – ISHORP. Mitjançant l’índex desenvolupat és possible avaluar la sostenibilitat global, atenent a criteris econòmics, ambientals i socials, del formigó projectat en funció del tipus d’additiu accelerant d’enduriment empleat.

Actualment a Espanya predomina l’ús d’additius accelerants d’enduriment en base aluminat. Per les implicacions ambientals negatives i els potencials riscos que poden presentar per als treballadors, la tendència internacional és la de prohibir l’ús d’aquests additius en favor dels additius d’enduriment lliures d’àlcali.

La inèrcia del sector constructiu espanyol a assumir el canvi de tipus d’additiu es deu a diverses qüestions concurrents. En primer lloc, els additius lliures de àlcalis tenen un cost lleugerament superior. Així mateix, per assolir prestacions equivalents a una mateixa aplicació es sol requerir majors continguts d’aquest accelerant. Finalment, els mateixos presenten un acompliment poc satisfactori en presentar-afloraments d’aigua.

En aquest context es va desenvolupar el ISHORP. Dins el cas d’estudi plantejat es van considerar 3 alternatives diferents d’avaluació: la utilització d’un accelerant en base aluminats al 3% (Ana-3%) i l’ocupació d’un accelerant lliure de àlcalis en dues concentracions diferents 6,5% i 8 % (AFA-6,5% i AFA-8%).

ishorp

Un dels principals resultats obtinguts de l’aplicació del ISHORP és la constatació que, basant-se únicament en el requeriment econòmic, les diferents alternatives no presenten diferències significatives de sostenibilitat, tal com mostra la Figura 1. En aquest escenari, la utilització dels accelerants a base aluminat està clarament afavorida per la visió a curt termini que regeix en els processos constructius a Espanya.

No obstant això, a mesura que els requeriments ambientals i socials tenen més pes en la decisió, resulta clarament més sostenible l’alternativa que considera la utilització de l’additiu lliure de àlcalis en una concentració del 8% (veure Figura ). D’aquesta manera, l’objectiu de modificar les pautes actuals de consum d’additius accelerants d’enduriment a Espanya ha d’anar de la mà d’actuacions que conscienciïn a nivell ambiental i / o social, així com de polítiques administratives que potenciïn aquests requeriments a l’hora de la decisió, per exemple, en els plecs dels concursos públics.

L’estudi de sensibilitat dels pesos dels requeriments ha permès establir la importància del pes dels requeriments ambiental i social, a l’hora de decantar la major sostenibilitat dels accelerants lliures de àlcalis. Això permetrà implementar polítiques actives que facilitin la introducció d’aquest tipus de productes en el mercat espanyol.

El desenvolupament del ISHORP – realitzat en el marc del conveni entre Smart Engineering i BASF Construction Chemicals – ha comptat amb la participació de diferents Stakeholders espanyols tant del sector públic com privat. Aquests no només han contribuït al desenvolupament de l’índex, com també han pogut veure de primera mà les repercussions des del punt de vista de sostenibilitat d’utilitzar un additiu o un altre. Els documents que reuneixen les conclusions de l’estudi serviran com a eina de conscienciació i convenciment, a l’adreça de promoure un canvi positiu i sostenible en el mercat de la construcció.

I.S. 2016.09.12

Noticias